Home Spravodajstvo Z nebezpečného odpadu nové suroviny. Aj to je výsledkom výkupu motorových olejov.

Z nebezpečného odpadu nové suroviny. Aj to je výsledkom výkupu motorových olejov.

by v f
Z nebezpečného odpadu nové suroviny

Spoločenská zodpovednosť a výkup motorových olejov

Motorové oleje sú nevyhnutnou súčasťou prevádzky motorových vozidiel. Ich používanie má za následok tvorbu nebezpečného odpadu, ktorý ohrozuje životné prostredie. Negatívny dopad však dokážeme znížiť výkupom motorových olejov a ich následnou regeneráciou, pri ktorých kľúčovú rolu zohrávajú nielen spoločnosti, ale aj jednotlivci.

Motorové oleje predstavujú nebezpečný odpad. Obsahujú chemické zlúčeniny vo forme ťažkých kovov a toxických látok, ktoré môžu v prípade nesprávneho zneškodnenia vážne poškodiť pôdu, vodu a ovzdušie. Riešením je výkup motorových olejov, ktorý umožňuje tento environmentálny vplyv minimalizovať. Jeho cieľom je použité oleje zhromaždiť na vopred určené miesto, čím sa zabráni ich úniku do životného prostredia. Okrem toho sa vďaka výkupu motorových olejov stále viac uplatňuje aj regenerácia olejov, ktorá vytvára priestor pre ich ďalšie využitie.

Spoločenská zodpovednosť firiem

Významnú úlohu pri podpore výkupu motorových olejov zohrávajú najmä spoločnosti. V snahe o dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti zavádzajú niektoré z nich rôzne programy zamerané na šírenie osvety ohľadom zhromažďovania a výkupu použitých motorových olejov od svojich zákazníkov. Tieto programy sú postavené na rôznych motivačných faktoroch, napríklad na finančných odmenách, zľavách či na možnosti nákupu nových olejov výmenou za vrátenie starých. Takéto iniciatívy zvyšujú povedomie o dôležitosti recyklácie a tvoria dobrý základ pre zodpovedné a správne nakladanie s nebezpečným odpadom.

Prístup jednotlivcov

K výkupu motorových olejov a k ich správnemu zneškodneniu by mali prispievať nielen podniky, ale aj jednotlivci. Mnohí majitelia vozidiel totiž nevedia, že použitý motorový olej nemusí skončiť len ako nebezpečný odpad, ale že je možné ho recyklovať a znovu použiť. Je dôležité, aby jednotlivci o týchto možnostiach vedeli a aktívne sa zapájali do výkupu motorových olejov prostredníctvom príslušných zberných miest. Výhodou je, že možnosť bezplatného výkupu a následného zneškodnenia použitých olejov už dnes ponúkajú aj mnohé autorizované servisy, preto sa nemusíte báť, žeby ste svoj použitý motorový olej nemali kam odovzdať.

Regenerácia olejov a jej výhody

Zodpovedné správanie sa k nebezpečnému odpadu so sebou prináša množstvo výhod a jednou z nich je aj regenerácia olejov umožňujúca ich znovupoužitie. Regeneráciou sa totiž znižuje nutnosť výroby nových olejov, vďaka čomu sa znižuje aj potreba ťažby surovín nevyhnutných na výrobu nových olejov. Minimalizuje sa tým energetická spotreba a znižuje sa aj množstvo produkcie emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe nových olejov. Okrem toho sa týmto spôsobom znižuje aj samotné množstvo nebezpečného odpadu, ktorý by bez možnosti regenerácie olejov skončil na skládkach alebo v prírode.

Výkup motorových olejov a ich následná regenerácia by mala byť súčasťou spoločenskej zodpovednosti nielen jednotlivcov, ale aj spoločností. Dôležitá je osveta a prepojenie individuálneho úsilia s podporou environmentálnych iniciatív, ktorých výsledkom môže byť skutočne hmatateľný a pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia.

 

 

You may also like