Home Bývanie Praktické tipy v živote geodeta

Praktické tipy v živote geodeta

by v f
Praktické tipy v živote geodeta
  1. Správne vybavenie

– Na prvom mieste stojí správne vybavenie. Moderné geodetické prístroje dokážu zefektívniť prácu geodeta a pomôcť mu výrazne ušetriť čas a byť efektívnejším.

  1. Vedzte, ako spracovať a organizovať dokumentáciu

Neodmysliteľnou súčasťou práce geodeta je vyhotoviť kvalitnú dokumentáciu. Všetky merania, pozorovania a výpočty musia byť jasne zaznamenané. Je dôležité, aby dokumentácia bola usporiadaná a dostupná pre prípadné budúce potreby.

  1. Ovládajte správne metódy merania

– Dôležité sú aj správne metódy merania. Geodetická činnosť zahŕňa rôzne metódy merania a každý geodet musí vedieť, kedy a kde ich použiť. To obnáša poznanie princípov terestrického merania, satelitného merania GNSS, ale aj fotogrametrie.

  1. Prispôsobte sa terénnym faktorom

– Prácu geodeta ovplyvňuje počasie. Keďže sa vykonáva vonku, je možné ju robiť len za priaznivého počasia. Keď to počasie dovoľuje, vykonávajú sa externé práce, pokiaľ je počasie nepriaznivé, geodet vykonáva potrebné úkony vo svojej kancelárii.

  1. Využívajte pevné body

– Pri práci v teréne sú dôležité pevné body. Tieto body sú vopred určené polohy s presne známymi súradnicami, ktoré slúžia ako referenčné body pre merania. Musia byť správne určené a použité, aby zabezpečili presnosť celkového merania.

  1. Efektívne spolupracujte

– Geodet by mal efektívne spolupracovať s objednávateľskými subjektami, ktorými sú stavbyvedúci, projektoví manažéri, investori, projektanti alebo koordinátori inžinieringu.

 

 

You may also like